Poszukujemy kandydatów  na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI TECHNICZNEJ I EKSPLOATACJI

 

Wymagania:

 

 • minimum 2 – letni staż pracy
 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dokładność, rzetelność, terminowość,
 • otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie.

Zakres obowiązków w szczególności:

– monitorowanie stanu technicznego budynków oraz  instalacji  i urządzeń  szpitalnych

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia  termin do uzgodnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pełny etat
 • ZFŚŚ
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników
 • karta MultiSport

 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

 

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • wymagana znajomość Prawa Farmaceutycznego oraz Ustawy o Wyrobach Medycznych
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Aptece Szpitalnej lub Dziale Farmacji
 • wskazane posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaangażowania  i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych  zadań,
 • dokładności i rzetelności

Oferujemy:

 • możliwość szybkiego  zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny etat
 • pracę w otwartym i sympatycznym  zespole
 • ZFŚŚ
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

REJESTRATORKA MEDYCZNA

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • dobrze widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wskazane posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaangażowania  i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych  zadań,
 • dokładności i rzetelności

Zakres obowiązków, m.in.:

 

 • rejestrowanie i zakładanie obowiązującej dokumentacji medycznej pacjentom zgodnie

z procedurą

 • sprawdzanie uprawnień do bezpłatnego leczenia pacjentów zgłaszających się na badania
 • ustalanie terminów badań lekarskich i diagnostycznych

 

 

Oferujemy:

 • możliwość szybkiego  zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny etat
 • pracę w otwartym i sympatycznym  zespole
 • ZFŚŚ
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

 

SALOWA/SALOWY

 

Wymagania:

 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie podstawowe,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dokładność, rzetelność, terminowość,
 • otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie.

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitala

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia – termin do uzgodnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny etat
 • ZFŚŚ
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników
 • karta Benefit

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

 

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

Nota informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13 ,03-709 Warszawa

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.jastrzebski@spkso.waw.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, trwałego usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.