Zamówienia publiczne

 

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy — Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej – Platformy Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl

Zamawiający informuje, że:

  • Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentami zamówienia oraz składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

  • Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

  • W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania kilku wybranych lub wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie, Pobierz paczkę”, lub odpowiednio „Pobierz wszystkie załączniki organizatora’

Archiwalne Postępowania

 

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy— Prawo zamówień publicznych

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień

2024

 

2023