POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKA:

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Wymagania:

 • minimum 2 – letni staż pracy w Dziale Zamówień Publicznych
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • znajomość platformy e-zamówienia
 • znajomość MS Office
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dokładność, rzetelność, terminowość,
 • otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie


Zakres obowiązków w szczególności:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań w celu udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przyjętymi standardami,
 • opracowywanie i publikowanie ogłoszeń na Platformie e-Zamówienia,
 • przygotowywanie i prowadzenie czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, w szczególności elektronizacji zamówień publicznych,
 • współpraca przy tworzeniu rocznych planów i raportów w zakresie zamówień publicznych realizowanych w Szpitalu,
 • prowadzenie całości korespondencji zgodnie z przepisami ustawy Pzp i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Szpitalu,
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w sprawach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania Wykonawców, udzielanie im informacji i wyjaśnień,
 • współpraca z pracownikami komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • opracowywanie dokumentów zamówienia wraz z załącznikami i wzorami umów,
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej na etapie przygotowywania postępowań w odniesieniu do specyfiki danego zamówienia oraz wymogów ustawy PZP,
 • ocena ofert składanych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – weryfikacja złożonej oferty, ocena dokumentów przedmiotowych i podmiotowych oraz sporządzanie projektów wezwań do Wykonawców,
 • przedstawienie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenia lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem oraz przygotowywanie dokumentacji z tym związanej,
 • bieżąca analiza i interpretacja obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa w zakresie niezbędnych do właściwego realizowania zadań,
 • mile widziana znajomość obsługi Platformy Zakupowej eb2b

 

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia  termin do uzgodnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pełny etat
 • ZFŚŚ
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników
 • karta MultiSport

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji”.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

 

 

LEKARZ – ANESTEZJOLOG

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (specjalista w dziedzinie anestezjologii i posiadanie PWZ),
 • mile widziane doświadczenie w znieczulaniu do zabiegów okulistycznych,
 • wskazane posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaangażowania  i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych  zadań,
 • dokładności i rzetelności

 

Oferujemy:

 • możliwość szybkiego  zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/kontrakt
 • pracę w otwartym i sympatycznym  zespole
 • ZFŚS
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji”.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

 

 

Nota informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13 ,03-709 Warszawa

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.jastrzebski@spkso.waw.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, trwałego usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.