Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Plan Postępowań na 2021 rok -korekta-> Plan Zamówień Publicznych 2021 r.

Plan Postępowań na 2022 rok-> Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2022 rok - Korekta->Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH do Samodzielnego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej https://spkso.eb2b.com.pl 2022.06.09 2022.06.27

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - FORMULARZ OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5a - Oświadczenie dla podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Pzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 13.06.2022 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 14.06.2022 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 15.06.2022 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 21.06.2022 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 21.06.2022 r. (2)

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 22.06.2022 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 22.06.2022 r. (2)

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 24.06.2022 r. wraz informacją o przesunięciu terminu składania ofert na 29.06.2022 r.

SPROSTOWANIE - Pytania i wyjaśnienia z dnia 24.06.2022 r.

UWAGA -dot. wypełniania formularza OFERTA w związku ze zmianą terminu związania ofertą

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Informacja dot. dostarczenia próbek po terminie

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ do budynku Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24/26 – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.04.05 2022.04.22

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów

Załącznik n 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 19.04.2022 r.

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 19.04.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA PRODUKTÓW DO CZASOWEJ TAMPONADY SIATKÓWKI ORAZ BARWNIKÓW OKULISTYCZNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego-postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej https://spkso.eb2b.com.pl 2022.04.01 2022.04.13

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.1

Załącznik 2b - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 2

Załącznik 2c - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.3

Załącznik 2d - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.4

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 9 -Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 07.04.2022 r.

Informacja uzupełniająca z dnia 11.04.2022 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - w zakresie pak. 2-4

Wniosek dot. przedłużenia ważności oferty - dot. firm które złożyły oferty w zakresie pak. nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - w zakresie pak. 1

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH I LEKÓW Z PROGRAMÓW LEKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.03.28 2022.04.28

Ogłoszenie o zamówieniu - TED

SWZ

Załącznik 1 - FORMULARZ OFERTA

Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.1

Załącznik 2b - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.2

Załącznik 2c - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.3

Załącznik 2d - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.4

Załącznik 2e - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.5

Załącznik 2f - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.6

Załącznik 2g - Formularz asortymentow-cenowy-pak.7

Załącznik 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 5 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Pzp

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - WZÓR UMOWY

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 04.04.2022r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 14.04.2022r.

Informacja o wydokościśrodków przeznaczonyvch na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY NA DOSTAWĘ LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.01.10 2022.01.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1a - FORMULARZ OFERTA (leki dostarczane w ramach importu docelowego)

Załącznik 1b - FORMULARZ OFERTA (dostawa leków)

Załącznik 1c - FORMULARZ OFERTA ( dostawa wyrobów medycznych)

Załącznik 1d - FORMULARZ OFERTA (dostawa odczynników chemicznych)

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 6 - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 125 Pzp

Załącznik 7a - WZÓR UMOWY (leki dostarczane w ramach importu docelowego)

Załącznik 7b - WZÓR UMOWY (dostawa leków)

Załącznik 7c - WZÓR UMOWY (dostawa wyrobów medycznych)

Załącznik 7d - WZÓR UMOWY (dostawa odczynników chemicznych)

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 13.01.2022 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 17.01.2022 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU-korekta

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o unieważnieniu postępowania /w zakresie pak. nr 9,10/

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Farmacol - pak.11

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE STACJONARNEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie 2021.12.17 2022.01.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 2 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 125 Pzp

Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOSTAWA WISKOELASTYKÓW do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej https://spkso.eb2b.com.pl 2021.12.08 2021.12.17

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.1

Załącznik 2b - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.2

Załącznik 2c - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.3

Załącznik 2d - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.4

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 125 Pzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 14.12.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Informacja dot. próbek firmy Consutronix S.A. dostarczonych po terminie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – zamówienie o wartości poniżej 130 tys. zł. 2021.11.26 2021.12.01

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

DOSTAWA JASKROWYCH IMPLANTÓW DRENUJĄCYCH Z ZASTAWKĄ do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – powtórzenie postępowania w zakresie pak.1 – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Https://spkso.eb2b.com.pl 2021.11.05 2021.11.24

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2- Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 15.11.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA TESTÓW ANTYGENOWYCH SARS-CoV-2 do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego-powtórzenie postępowania – Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.10.11 2021.10.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1-Formularz-OFERTA

Załącznik nr 2-Formularz-asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Zoobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji-art.125 Uzp

Załącznik nr 7-Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 18.10.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania