Data dodania: 27 listopada 2023

Konkursy Archwium

Konkurs na Dyrektora

Ogłoszenie o konkursie ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Wybrany kandydat: prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik

Stanowisko: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

Status: rozstrzygnięte, konkurs zakończony

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii

Ogłoszenie o konkursie ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Konkurs na stanowisko Przełożonej  Pielęgniarek

Ogłoszenie o konkursie ofert

Konkurs na stanowisko Przełożonej  Pielęgniarek

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

Konkurs na stanowisko Przełożonej  Pielęgniarek

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

Konkurs na wykonywanie świadczeń w zakresie anestezjologii

 

Ogloszenie o konkursie ofert

Regulamin prac Komisji Konkursowej

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Kryteria oceny ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin prac Komisji Konkursowej

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Kryteria oceny ofert 2018

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

REKTOR

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego  

Warszawa 03-709, ul. Sierakowskiego 13

Nr ref. APK/1210/63/2017

 

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego, w szczególności znajomość problematyki lecznictwa zamkniętego, jego organizacji i zasad finansowania oraz specyfiki leczenia okulistycznego,
 • niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej
  (t.j. Dz.U.2016.1638)

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: dyplomu ukończonych studiów wyższych, dyplomu ukończonych studiów podyplomowych,
 • kopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • zaświadczenie o niekaralności wystawione przez Krajowy Rejestr Karny opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw obywatelskich,
 • oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie na stanowisko Dyrektora SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego (zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 922)

Kopie dokumentów załączanych do aplikacji wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonanego przez kandydata.

Termin złożenia wymaganych dokumentów upływa w dniu 10.10.2017r. o godz. 15:00

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego”, w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
 • osobiście, za potwierdzeniem doręczenia, w Kancelarii Uczelni (pok.9), adres jw.

Informujemy, że:

 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 13.10.2017r. w siedzibie WUM
  w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 61, w sali 102,
 • kandydaci będą mogli uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym
  i ekonomicznym Szpitala w Biurze ds. Szpitali Klinicznych WUM w Warszawie,
  przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 622, tel. 22 57 20 442, e-mail: ask@wum.edu.pl
 • do drugiego etapu konkursu, polegającego na rozmowach Komisji Konkursowej
  z kandydatami, zostaną zaproszeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne,
 • nie zwracamy dokumentów złożonych w konkursie.

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii

 

SWKO, Oferta, Umowa

Regulamin

Ogloszenie

Kryteria oceny ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert